x

Podmienky používania

1. Účel podmienok

Tieto podmienky upravujú používanie webovej stránky www.pepsi.sk., (ďalej len podmienky). Ich účelom je upraviť vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľom stránky www.pepsi.sk, ktorým je spoločnosť PEPSI - COLA SR, s.r.o., (ďalej len Pepsi) a návštevníkom stránky www.pepsi.sk, (ďalej len návštevník) tak, aby neboli v žiadnom prípade dotknuté alebo porušené práva alebo právom chránené záujmy spoločnosti Pepsi, návštevníka stránky www.pepsi.sk alebo tretích osôb.

2. Záväznosť podmienok

Ak ste sa rozhodli používať stránku www.pepsi.sk berieme na vedomie, že súhlasíte s obsahom týchto podmienok a tieto podmienky sa zaväzujete dodržiavať. Stránku www.pepsi.sk je možné používať len v súlade s týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V opačnom prípade návštevník stránky znáša všetky sankcie alebo škody, ktoré môžu vzniknúť porušením tejto právnej povinnosti.

3. Vlastníctvo stránky - používanie stránky návštevníkom

Stránka www.pepsi.sk je výlučným vlastníctvom spoločnosti Pepsi. Obsah stránky www.pepsi.sk je poskytnutý na základe „ako je“ a „ako je prístupná“. Návštevník stránky www.pepsi.sk je oprávnený prehliadať si stránku alebo vyhotovovať si kópie z jej obsahu výlučne pre svoju osobnú potrebu. Bez súhlasu spoločnosti Pepsi nie je dovolené používať stránku na iné ako osobné účely. Pri používaní stránky www.pepsi.sk je návštevník povinný dodržiavať autorské práva a je povinný zdržať sa takých úkonov, ktorými by mohla vzniknúť škoda spoločnosti Pepsi alebo akejkoľvek tretej osobe. Spoločnosť Pepsi nie je povinná vrátiť návštevníkovi nevyžiadané súbory alebo dokumenty, ktoré návštevník zaslal na adresu www.pepsi.sk a rovnako nie je povinná poskytnúť návštevníkovi za zaslanie týchto súborov alebo dokumentov žiadne plnenie.

4. Ochranné známky

Na stránke www.pepsi.sk sú uverejnené registrované ochranné známky alebo logá, ktorých vlastníkom je spoločnosť Pepsi. Iné registrované ochranné známky alebo logá môžu byť na stránke www.pepsi.sk uverejnené len so súhlasom ich majiteľov a spoločnosti Pepsi. Návštevník stránky nie je v žiadnom prípade oprávnený registrované ochranné známky alebo logá používať v rozpore so zákonom alebo akýmkoľvek spôsobom tieto upravovať bez súhlasu ich vlastníkov.

5. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, osobné údaje možno spracúvať iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak sa návštevník stránky www.pepsi.sk rozhodne poskytnúť spoločnosti Pepsi svoje osobné údaje, tieto môžu byť poskytnuté len v súlade so zákonom. Návštevník berie na vedomie, že pri zasielaní osobných údajov prostredníctvom siete internet môže dôjsť k ich sprístupneniu tretím osobám. Spoločnosť Pepsi nezodpovedá za sprístupnenie osobných údajov tretím osobám pri ich zasielaní na stránku www.pepsi.sk.

6. Vylúčenie zodpovednosti

Ako iné internetové stránky, tak aj stránku www.pepsi.sk návštevník používa výlučne na svoje vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť Pepsi v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi pri používaní stránky www.pepsi.sk v jeho počítačovom systéme. Pepsi má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ukončiť alebo obmedziť prístup návštevníka na stránku www.pepsi.sk. Ak Pepsi ukončí alebo obmedzí prístup návštevníka na stránku www.pepsi.sk nezodpovedá návštevníkovi za žiadnu škodu. Pepsi si vyhradzuje právo kedykoľvek kontrolovať stránku www.pepsi.sk. Pepsi nemôže poskytnúť návštevníkovi stránky žiadnu záruku, že jeho prístup na stránku www.pepsi.sk bude bez závad, alebo že nedôjde k prerušeniu tohto prístupu. Ak návštevník nemôže používať stránku www.pepsi.sk spoločnosť Pepsi mu nezodpovedá v žiadnom prípade za takto vzniknutú škodu a návštevník nie je oprávnený si voči spoločnosti Pepsi uplatňovať žiadne nároky.

7. Náhrada škody

Ak návštevník či už úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí akékoľvek technické alebo systémové poškodenie stránky www.pepsi.sk, pri ktorom môže vzniknúť škoda spoločnosti Pepsi alebo tretím osobám, je návštevník povinný takto vzniknutú škodu bezodkladne uhradiť.

8. Zmena podmienok

Spoločnosť Pepsi má právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť alebo doplniť. Podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na stránke www.pepsi.sk.

Návštevník poskytuje súhlas dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať. Subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom o ňom spracovávaných. Ak zistí porušenie povinností správcom alebo spracovateľom, má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave.

Stránky môžu obsahovať odkazy na externé www stránky. PepsiCo nezodpovedá za prevádzkovateľa týchto externých www stránok, za nimi ponúkaný tovar alebo služby, ani za obsah externých www stránok.

PepsiCo je oprávnená tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.